L2D.LV - Likumi divās dimensijās

Lasi Latvijas likumus ātrāk!
user icon Twitter Palīdzība
Izdevējs:
Pieņemts:
04.04.2000
Statuss:
Spēkā esošs
Veids:
Noteikumi
Spēkā no:
01.07.2000
Numurs:
135
Publicēts:

Izdoti saskaņā ar

Atvainojiet, dokumentu versiju izvēle to salīdzināšanai pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem!

Reģistrēties    Autorizēties   

Šo reklāmu nerāda reģistrētiem lietotājiem [Reģistrēties]
Ministru kabineta noteikumi Nr.135

Rīgā 2000.gada 4.aprīlī (prot. Nr.15 6.§)
Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 37.panta septīto daļu

1. Šie noteikumi nosaka kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējā bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē (turpmāk - bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde), lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus bērna audzināšanai, vispusīgai attīstībai, rehabilitācijai, sociālajai un veselības aprūpei.

2. Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē jābūt šādam personālam:

2.1. bāreņu aprūpes centrā - šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam personālam;

2.2. specializētajā bērnu sociālās aprūpes centrā - šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajam personālam;

2.3. bērnu namā - patversmē - šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajam personālam;

2.4. krīzes centrā - šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam personālam;

2.5. speciālās izglītības iestādē (speciālā internātskola (skola), attīstības vai rehabilitācijas centrs) - šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajam personālam;

2.6. internātskolā - šo noteikumu 6.pielikumā noteiktajam personālam.

3. Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādei jābūt aprīkotai ar bērna vecumam, viņa fiziskajam un psihiskajam veselības stāvoklim atbilstošu aprīkojumu (7.pielikums).

4. Ja bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē atrodas bērni ar smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, iestāde nodrošina:

4.1. telpu aprīkojumu ar speciālām uzbrauktuvēm, atbilstošu durvju platumu, zemiem sliekšņiem un dažādām atbalsta vienībām, lai bērniem būtu iespēja pārvietoties invalīdu ratiņos;

4.2. bērniem iespēju izmantot tādus tehniskos palīglīdzekļus, kas atbilst viņu fiziskās attīstības traucējuma raksturam un smaguma pakāpei.

5. Par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes vadītājs.

6. Šo noteikumu izpilde finansējama valsts budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Personāls bāreņu aprūpes centrā

1. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāls

Amats Bērnu skaits centrā
50-100 101-150 151-200 virs 200
Defektologs 1 1,5 2 2,5
Sociālais darbinieks 1 1 1,5 1,5
Galvenā medicīnas māsa 1 1 1 1,5
Fizioterapeits 1 1 1,5 1,5
Fizioterapeita asistents 1 1,5 2 2,5
Masieris 1 1,5 2 2,5
Medicīnas māsa 6 8 10 10
Sociālais aprūpētājs * * * *
Aukle ** ** ** **

* 2 amata vienības uz 12 bērniem;

** 5 amata vienības uz 12 bērniem.

2. Pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits centrā
50-100 101-150 151-200 virs 200
Izglītības psihologs 1 1,5 2 2,5
Skolotājs logopēds 1,5 2 2,5 3
Audzinātājs * * * *
Sporta organizators 0,5 1 1 1,5

* 4-5 amata vienības uz 12 bērniem.

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Personāls specializētajā bērnu sociālās aprūpes centrā

1. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāls

Amats Bērnu skaits centrā
50-100 101-150 151-200 virs 200
Ergoterapeits 1 1 1,5 1,5
Defektologs 1 1,5 2 2,5
Sociālais darbinieks 1 1 1,5 1,5
Galvenā medicīnas māsa 1 1 1 1,5
Fizioterapeits 1 1 1,5 1,5
Fizioterapeita asistents 1 1,5 2 2,5
Masieris 1 1,5 2 2,5
Medicīnas māsa 5 6 6 8
Sociālais aprūpētājs * * * *
Aukle ** ** ** **

* 5 amata vienības uz 12 bērniem;

** 2 amata vienības uz 12 bērniem.

2. Pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits centrā
50-100 101-150 151-200 virs 200
Izglītības psihologs 1 1,5 2 2,5
Skolotājs logopēds 1,5 2 2,5 3
Sociālais pedagogs 1 1,5 2 2,5
Audzinātājs * * * *
Sporta organizators 0,5 1 1 1,5

* 4-5 amata vienības uz 12 bērniem.

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Personāls bērnu namā - patversmē

1. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāls

Amats Bērnu skaits bērnu namā - patversmē
līdz 50 51-75 76-100 virs 100
Sociālais darbinieks 1 1 1,5 2
Medicīnas māsa 1 1,5 2 2,5
Aprūpētājs * * * *

* 3-4 amata vienības uz 12 bērniem.

2. Pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits bērnu namā - patversmē
līdz 50 51-75 76-100 virs 100
Izglītības psihologs - 0,5 1 1,5
Skolotājs logopēds 0,5 1 1,5 2
Pamatizglītības skolotājs 1 1 1,5 1,5
Sociālais pedagogs 1 1,5 2 2,5
Audzinātājs * * * *
Sporta organizators 0,5 0,5 1 1

* 4-5 amata vienības uz 12 bērniem.

4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Personāls krīzes centrā

1. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāls

Amats Bērnu skaits krīzes centrā
līdz 25 26-50 51-100 virs 100
Psihoterapeits 1 1,5 2 2,5
Klīniskais psihologs 1 1,5 2 2,5
Sociālais darbinieks 2 4 8 10-12
Medicīnas māsa 1 1 1,5 2
Aprūpētājs * * * *

* 4-5 amata vienības uz 12 bērniem.

2. Pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits krīzes centrā
līdz 25 26-50 51-100 virs 100
Skolotājs logopēds 1 1,5 2 2,5
Sociālais pedagogs 1 1,5 2 2,5
Audzinātājs * * * *

* 4-5 amata vienības uz 12 bērniem.

5.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Personāls speciālās izglītības iestādē

1. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāls

Amats Bērnu skaits speciālās izglītības iestādē
līdz 50 51-100 101-150 151-200 virs 200
Ārsts * * * * *
Galvenā medicīnas māsa 0,5 0,5 1 1 1
Medicīnas māsa ** ** ** ** **
Diētas vai fizikālās terapijas māsa 0,5 1 1 1 1
Masieris *** *** *** *** ***
Sociālais aprūpētājs **** **** **** **** ****

* viena amata vienība uz 100 bērniem ar atbilstošu attīstības traucējumu;

** divas amata vienības uz 50 internātā dzīvojošiem bērniem;

*** viena amata vienība uz 100 bērniem ar somatiskām slimībām un uz 50 bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem;

**** viena amata vienība katrai klasei, kurā mācās bērni ar smagiem attīstības traucējumiem.

2. Pedagoģiskais personāls:

2.1. vadošais pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits speciālās izglītības iestādē
līdz 50 51-100 101-150 151-200 virs 200
Direktors 1 1 1 1 1
Direktora vietnieks mācību darbā 0,5 1 1 1,5 1,5
Direktora vietnieks audzināšanas darbā 0,5 1 1 1 1
Direktora vietnieks metodiskajā darbā* 1 1 1 1 1
Direktora vietnieks datorzinībās un darbā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem** - 0,5 1 1 1

* amats tiek noteikts speciālās izglītības iestādē, kurai Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi attīstības centra statusu;

** amats tiek noteikts internātskolā, kurā ir vairāk nekā viena datorklase;

2.2. pārējais pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits speciālās izglītības iestādē
līdz 50 51-100 101-150 151-200 virs 200
Izglītības metodiķis * * * * *
Izglītības psihologs - 0,5 1 1 1
Sociālais pedagogs - 0,5 1 1 1
Fiziskās attīstības skolotājs - 0,5 1 1 1
Vecākais audzinātājs (struktūrvienības vadītājs) ** ** ** ** **
Audzinātājs (internāta skolotājs) *** *** *** *** ***
Bibliotekārs - 0,5 1 1,25 1,5
Pulciņa skolotājs 0,5 1,5 2 3 4
Skolotāja palīgs **** **** **** **** ****

* divas amata vienības speciālās izglītības iestādē, ja tai ir piešķirts attīstības centra statuss;

** viena amata vienība tiek noteikta tajās speciālās izglītības iestādēs, kur internātā dzīvo vairāk nekā 70 % no skolēnu skaita;

*** divas amata vienības uz audzināšanas grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē);

**** viena amata vienība katrai klasei, kurā mācās ne mazāk par četriem bērniem ar vidēji smagu vai smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

2.3. skolotāja logopēda amata vienību skaits tiek noteikts šādi:

2.3.1. divas amata vienības uz 100 skolēniem speciālās izglītības iestādē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

2.3.2. viena amata vienība katrai izglītības klasei speciālās izglītības iestādē bērniem ar smagiem valodas traucējumiem;

2.4. speciālās izglītības iestādes dzirdes kabineta skolotājs - viena amata vienība uz 50 vājdzirdīgajiem vai nedzirdīgajiem izglītības iestādes bērniem;

2.5. speciālās izglītības iestādes redzes kabineta skolotājs - viena amata vienība uz 50 vājredzīgajiem vai neredzīgajiem izglītības iestādes bērniem;

2.6. speciālās izglītības iestāžu internāta skolotāja amata vienību skaits tiek noteikts šādi:

2.6.1. uz katru audzināšanas grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) tiek noteiktas divas audzinātāja (internāta skolotāja) amata vienības saskaņā ar šī pielikuma 2.2.apakšpunktu;

2.6.2. brīvdienās, svētku dienās un skolēnu brīvlaikā uz katru audzināšanas grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem, kuri šajā laikā paliek internātskolā, tiek papildus noteiktas 0,34 internāta skolotāja amata vienības;

2.6.3. uz katrām četrām 1.-4.klases skolēnu audzināšanas grupām (4-20 bērni grupā atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) tiek papildus noteikta viena internāta skolotāja amata vienība, bet bērniem ar vidēji smagu un smagu garīgu atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - papildus 0,25 amata vienības uz katru grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē);

2.7. aukles amata vienības tiek noteiktas šādi:

2.7.1. divas amata vienības uz katru internāta ēkas stāvu vai katru internāta ēku;

2.7.2. divas amata vienības uz katru grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) bērniem ar vidēji smagu un smagu garīgo atpalicību, smagiem kustību traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

2.7.3. viena amata vienība uz katru sagatavošanas klasi un pirmo klasi neredzīgajiem un vājredzīgajiem, nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem bērniem, kā arī bērniem ar vidēji smagu un smagu garīgo atpalicību, ļoti smagiem kustību traucējumiem vai vairākiem ļoti smagiem attīstības traucējumiem.

6.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Personāls internātskolā

1. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāls

Amats Bērnu skaits internātskolā
līdz 100 101-150 151-200 201-500 virs 500
Ārsts - - 0,5 0,5 0,5
Fizioterapeits - 0,5 0,5 0,5 1
Galvenā medicīnas māsa 0,5 1 1 1 1
Masieris 0,5 0,5 1 1 1
Medicīnas māsa 1-2 2 2-3 3-4 3-4
Sociālais darbinieks 1 2 2 2,5 3
Aukle audzinātāja palīgs 1 1 1 1,5 2
Aukle 3-6 6 6-9 9-12 15

2. Pedagoģiskais personāls:

2.1. vadošais pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits internātskolā
līdz 100 101-150 151-200 201-500 virs 500
Direktors 1 1 1 1 1
Direktora vietnieks mācību darbā 1 1 1 1 1
Direktora vietnieks audzināšanas darbā 1 1 1,5 1,5 1,5
Direktora vietnieks datorzinībās un darbā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem* 0,5 1 1 1 1

* amats tiek noteikts internātskolā, kurā ir vairāk nekā viena datorklase;

2.2. pārējais pedagoģiskais personāls

Amats Bērnu skaits internātskolā
līdz 100 101-150 151-200 201-500 virs 500
Audzinātājs 0,5 1 1,5 2 3
Bibliotekārs 0,5 1 1,25 1,5 1,5
Pulciņa skolotājs 1,5 2 3 4 4

2.3. vecākā audzinātāja amata vienība tiek noteikta tajās internātskolās, kur internātā dzīvo vairāk nekā 70 % no skolēnu skaita;

2.4. internātskolu internāta audzināšanas grupu skolotāja amata vienību skaits tiek noteikts šādi:

2.4.1. uz katru audzināšanas grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) tiek noteiktas divas internāta skolotāja amata vienības;

2.4.2. brīvdienās, svētku dienās un skolēnu brīvlaikā uz katru audzināšanas grupu (4-20 bērni atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem, kuri šajā laikā paliek internātskolā, tiek papildus noteiktas 0,34 internāta skolotāja amata vienības;

2.4.3. uz katrām četrām 1.-4.klases skolēnu audzināšanas grupām (4-20 bērni grupā atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam klasē) tiek papildus piešķirta viena internāta skolotāja amata vienība;

2.5. viena izglītības psihologa amata vienība uz 600 skolēniem;

2.6. viena skolotāja logopēda amata vienība uz 600 skolēniem;

2.7. defektologs un citi speciālās izglītības skolotāji - viena amata vienība uz 800 skolēniem.

7.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135
Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē nepieciešamais aprīkojums

1. Aprīkojums bērna fizioloģisko un higiēnas vajadzību nodrošināšanai:

1.1. katram bērnam:

1.1.1. gulta vai dīvāns;

1.1.2. gultas piederumi;

1.1.3. skapītis personisko mantu glabāšanai;

1.1.4. krēsls;

1.2. uz četriem bērniem:

1.2.1. ēdamgalds ar attiecīgu sēdvietu skaitu;

1.2.2. skapis veļai un apģērbam;

1.3. uz sešiem bērniem:

1.3.1. tualete;

1.3.2. mazgātne;

1.3.3. spogulis;

1.3.4. vannas istabas plaukts vai skapis individuālo higiēnas priekšmetu glabāšanai;

1.3.5. vanna vai duša;

1.4. ieteicams, lai katrā iestādē būtu iekārta drēbju un apavu žāvēšanai.

2. Aprīkojums mācīšanās un izglītošanās iespēju nodrošināšanai:

2.1. katram skolas vecuma bērnam:

2.1.1. atsevišķs galds mācībām vai ierādīta vieta mācībām pie divvietīga galda;

2.1.2. krēsls ar atbalstu mugurai;

2.2. uz sešiem skolas vecuma bērniem skapis vai plaukti mācību piederumu glabāšanai;

2.3. uz sešiem pirmsskolas vecuma bērniem:

2.3.1. bērnu galdiņš ar attiecīgu bērnu krēsliņu skaitu;

2.3.2. skapis vai speciāli plaukti;

2.4. uz 20 bērniem:

2.4.1. televizors;

2.4.2. radioaparāts;

2.5. ieteicams, lai katrā iestādē būtu:

2.5.1. videokamera;

2.5.2. videoiekārta;

2.5.3. fotoaparāts;

2.5.4. klavieres.

3. Aprīkojums bērna fiziskajai attīstībai un rehabilitācijai:

3.1. uz 30 bērniem:

3.1.1. vingrošanas matracis;

3.1.2. trenažieris;

3.1.3. vingrošanas sols;

3.1.4. šūpoles;

3.2. uz 50 bērniem:

3.2.1. zviedru siena;

3.2.2. līdztekas;

3.2.3. 1-2 batuti;

3.2.4. divi basketbola grozi;

3.2.5. volejbola laukuma aprīkojums;

3.3. ieteicams, lai katrā iestādē būtu:

3.3.1. piepūšamais peldbaseins;

3.3.2. bērnu velosipēdi.

4. Aprīkojums sadzīves un pašaprūpes iemaņu veidošanai:

4.1. uz sešiem bērniem:

4.1.1. gludināmais dēlis;

4.1.2. gludeklis;

4.2. uz 30 bērniem:

4.2.1. virtuves inventāra galds;

4.2.2. elektriskā plīts ar cepeškrāsni;

4.2.3. sadzīves veļas mazgājamā mašīna;

4.3. uz 50 bērniem - šujmašīna.

5. Aprīkojums gadījumiem, ja bērns tiek uzņemts iestādē kopā ar māti uz laiku, kamēr viņa bērnu baro ar krūti:

5.1. bērnam:

5.1.1. bērnu gultiņa;

5.1.2. galds zīdaiņa pārtīšanai un apkopšanai;

5.2. mātei:

5.2.1. galds;

5.2.2. krēsls;

5.2.3. gulta vai dīvāns;

5.2.4. naktsskapītis;

5.2.5. skapis veļai un apģērbam.

6. Ja iestādei nav iespējams nodrošināt šī pielikuma 3.punktā minēto aprīkojumu, tā slēdz nomas līgumu ar citu institūciju par attiecīgā aprīkojuma izmantošanu.

Uz sākumu