L2D.LV - Likumi divās dimensijās

Lasi Latvijas likumus ātrāk!
user icon Twitter Palīdzība
Izdevējs:
Pieņemts:
01.03.2011
Statuss:
Spēkā esošs
Veids:
Rīkojums
Spēkā no:
01.03.2011
Numurs:
82
Publicēts:
Redakcija:

Citi saistītie dokumenti

Atvainojiet, dokumentu versiju izvēle to salīdzināšanai pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem!

Reģistrēties    Autorizēties   

Šo reklāmu nerāda reģistrētiem lietotājiem [Reģistrēties]
Ministru kabineta rīkojums Nr.82

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.11 58.§)
Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 2.punktu un Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmo daļu ar 2011.gada 1.septembri likvidēt Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - ministrija) padotībā esošās valsts izglītības iestādes - Rīgas Purvciema amatu skolu un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu - un deleģēt to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" (turpmāk - sabiedrība).

2. Noteikt, ka sabiedrība ir Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas mācību programmu, funkciju, tiesību, saistību (tai skaitā no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām izrietošo tiesību un pienākumu), prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

3. Ministrijai līdz 2011.gada 1.jūnijam izveidot Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai:

3.1. līdz 2011.gada 1.augustam veikt Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī bilancē esošās mantas un saistību apjoma noteikšanu;

3.2. līdz 2011.gada 1.septembrim nodrošināt Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas slēguma bilances sastādīšanu, kā arī mācību programmu, funkciju, prasību, bilancē esošās mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu sabiedrībai.

4. (Svītrots ar MK 03.10.2011. rīkojumu Nr.503)

5. (Svītrots ar MK 03.10.2011. rīkojumu Nr.503)

6. (Svītrots ar MK 03.10.2011. rīkojumu Nr.503)

7. Ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetāMinistru kabineta lietu Ministru kabineta rīkojuma projektu par šādu valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības pamatkapitālā, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda ministrijas personā:

7.1. nekustamais īpašums Marijas ielā 4, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0001);

7.2. nekustamais īpašums Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 571 0478, Nr. 0100 071 2435, Nr. 0100 071 2793, Nr. 0100 071 2794).

8. Ar skolu likvidāciju saistītos izdevumus segt no ministrijas budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 2011.gadam Rīgas Purvciema amatu skolai un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolai apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Uz sākumu